دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108254


8108254 شماره دانشجو
علی نام
آیین نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/3 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه