دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108244


8108244 شماره دانشجو
بهرام نام
صالحی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/5 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه