دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108234


8108234 شماره دانشجو
یوسف نام
رضائی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/7/28 تاریخ فارغ التحصیلی