دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108224


8108224 شماره دانشجو
راضیه نام
انعامی مهماندوست علیا نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/18 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه