دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108194


8108194 شماره دانشجو
داود نام
اویسی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - محیط زیست رشته تحصیلی
محیط زیست گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1383/10/30 تاریخ فارغ التحصیلی