دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108184


8108184 شماره دانشجو
کاوه نام
آقاسیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - محیط زیست رشته تحصیلی
محیط زیست گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1383/10/29 تاریخ فارغ التحصیلی