دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108174


8108174 شماره دانشجو
رامین نام
احمدنیا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - محیط زیست رشته تحصیلی
محیط زیست گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1384/5/12 تاریخ فارغ التحصیلی