دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8108164


8108164 شماره دانشجو
ناصر نام
امیرحصاری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - زلزله رشته تحصیلی
زلزله گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1383/10/9 تاریخ فارغ التحصیلی