دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107914


8107914 شماره دانشجو
عباس نام
بشارتی سیدانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی تجزیه رشته تحصیلی
شیمی تجزیه گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1383/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی