دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107654


8107654 شماره دانشجو
مژده نام
اخوان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی