دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107594


8107594 شماره دانشجو
مرتضی نام
برارجانیان بهنمیری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی آلی رشته تحصیلی
شیمی آلی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1384/2/14 تاریخ فارغ التحصیلی