دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107384


8107384 شماره دانشجو
سید سلمان نام
اخوت نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1384/3/16 تاریخ فارغ التحصیلی