دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107254


8107254 شماره دانشجو
جواد نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی