دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107214


8107214 شماره دانشجو
هادی نام
باباپور صحنه سرایی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1384/2/31 تاریخ فارغ التحصیلی