دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107204


8107204 شماره دانشجو
سلمان نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/11/20 تاریخ فارغ التحصیلی