دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107194


8107194 شماره دانشجو
محمد نام
شکیبای صنوبری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی