دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107184


8107184 شماره دانشجو
حمیدرضا نام
رحیمی موسوی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1384/6/15 تاریخ فارغ التحصیلی