دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107174


8107174 شماره دانشجو
سعید نام
احمدی قمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1381 سال ورود
1383/10/20 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه