دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8107064


8107064 شماره دانشجو
مهدی نام
بابایی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1384/4/29 تاریخ فارغ التحصیلی