دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8106654


8106654 شماره دانشجو
علی رضا نام
احد پور شال نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1384/4/21 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه