دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106403


8106403 شماره دانشجو
سمیه نام
حسن خانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/9/25 تاریخ فارغ التحصیلی