دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106393


8106393 شماره دانشجو
منیره نام
جلیلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی