دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106383


8106383 شماره دانشجو
سودابه نام
بخشی فرکوش نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی