دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106373


8106373 شماره دانشجو
علی نام
انعامی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی