دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106363


8106363 شماره دانشجو
حدیثه نام
آزاداحیایی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی