دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106353


8106353 شماره دانشجو
منصوره نام
احمدی طباطبایی زواره نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها رشته تحصیلی
تجزیه وتحلیل سیستمها گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی