دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106083


8106083 شماره دانشجو
مصطفی نام
جلوه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی