دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106073


8106073 شماره دانشجو
امیررضا نام
باقری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1385/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی