دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8106063


8106063 شماره دانشجو
بهاره نام
اشراق نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی