دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104883


8104883 شماره دانشجو
بهنوش نام
ثابت قدم نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1385/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی