دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104873


8104873 شماره دانشجو
ناهید نام
پورقلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی