دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104853


8104853 شماره دانشجو
کاوه نام
پرتوی عمارلویی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1386/12/22 تاریخ فارغ التحصیلی