دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104843


8104843 شماره دانشجو
حمیدرضا نام
بنی هاشمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی