دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104813


8104813 شماره دانشجو
مریم نام
امیری خواه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی