دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104793


8104793 شماره دانشجو
بهنام نام
اختری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی