دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104273


8104273 شماره دانشجو
محسن نام
اریانا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی