دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104253


8104253 شماره دانشجو
محمد نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/22 تاریخ فارغ التحصیلی