دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8104243


8104243 شماره دانشجو
بهنام نام
اباذر نژاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1389/6/17 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه