دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8103723


8103723 شماره دانشجو
مصطفی نام
ادیبی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1386/3/1 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه