دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8103713


8103713 شماره دانشجو
محمد صادق نام
ادیب سرشکی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه