دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8103703


8103703 شماره دانشجو
مهسا نام
ابراهیم نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/12 تاریخ فارغ التحصیلی