دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8102723


8102723 شماره دانشجو
محمد نام
افراشته نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1388/3/30 تاریخ فارغ التحصیلی