دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8102713


8102713 شماره دانشجو
مژده نام
اسدالهی پژوه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی