دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8102703


8102703 شماره دانشجو
مرتضی نام
اردلان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1386/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی