دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8102693


8102693 شماره دانشجو
مرتضی نام
ابراهیمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی