دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8101043


8101043 شماره دانشجو
مهدی نام
آهنگریان ابهری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/26 تاریخ فارغ التحصیلی