دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8101013


8101013 شماره دانشجو
میلاد نام
آقاجانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی