دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100983


8100983 شماره دانشجو
ایمان نام
اسمعیلی پایین افراکتی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی