دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100973


8100973 شماره دانشجو
رحیم نام
اسفندیارپور نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی