دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100953


8100953 شماره دانشجو
کاوه نام
اسدی اتویی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/24 تاریخ فارغ التحصیلی